دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
br ENGLISH
آيين نامه

(دوره روزانه)

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png   وام تحصيلي دانشجويان مجرد ماهيانه 650،000 ريال و دانشجويان متأهل ماهيانه 880،000 ريال مي باشد.

تبصره: به دانشجويان متأهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند 400،000 ريال حق اولاد تعلق مي گيرد.

*      وام تحصيلي در دو نوبت پرداخت مي شود . ترم اول از 1ر7  لغايت 15ر11  ترم دوم 16ر11 لغايت 31ر4  هر ترم به مدت 4.5، 5.5 ماه  و دوماه  تابستان

 

*      مدت استفاده از وام :

مقاطع كارداني،كارشناسي ناپيوسته،كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 4 نيمسال

مقاطع كارشناسي پيوسته  

حداكثر 8  نيمسال

مقاطع دكتري عمومي

حداكثر14نيمسال      

 

 

   

چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد مدت مذكور جزوه دوره مندرج در ماده 19 محسوب  مي شود و از باقيمانده دوره مي تواند استفاده نمايد.

تبصره:   دانشجويان زن كه به علت شهادت ، فوت، از كار افتادگي همسر و يا متاركه فرزندانشان را تحت تكفل دارند با ارئه مدارك قانوني مي توانند از حق اولاد بهره مند شوند.

تبصره: پرداخت وام تحصيلي  به دانشجويان نيمسال اول ممنوع مي‌باشد.

*      با توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي تحصيلي كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

 

                                            مقررات دريافت وام مسكن

(دوره روزانه)

   http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png     وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه 500،000 ريال و دانشجويان متأهل  ماهيانه 750،000 ريال مي باشد.

تبصره : ارائه اجاره نامه معتبر براي دريافت وام مسكن ضروري مي باشد.

*      مدت استفاده از وام :

مقاطع كارداني ،كارشناسي  ناپيوسته ،كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 4 نيمسال

مقاطع كارشناسي پيوسته

حداكثر 8نيمسال

مقاطع دكتري عمومي

حداكثر 14نيمسال

 

 

      

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png     وام مسكن  در دو نوبت پرداخت مي شود . ترم اول از 1ر7  لغايت 15ر11  ترم دوم 16ر11 لغايت 31ر4  هر ترم به مدت4.5 و 5.5 ماه  ودوماه  تابستان

تبصره :  دانشجويان زن كه به علت شهادت ، فوت، از كار افتادگي همسر و يا متاركه فرزندانشان را تحت تكفل دارند با ارئه مدارك قانوني مي توانند از حق اولاد بهره مند شوند.

تبصره: پرداخت وام مسكن  به دانشجويان نيمسال اول ممنوع مي‌باشد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبا توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي مسكن كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

                                                مقررات دريافت وام ضروري دو برابر

به دانشجويان واجد شرايط زير علاوه بر يك نوبت وام ضروري ، بار عايت ضوابط و فاصله يكسال تا دوبرابر مبلغ پايه وام ضروري (000ر000ر2)ريال وام پرداخت مي گردد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپياد هاي ورزشي دانشگاههاي كشور

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) المپياد هاي فرهنگي دانشگاههاي كشور.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) مسابقات ورزشي بين المللي و جهاني دانشجويي .

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاههاي كشور.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين المللي.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم امتحانات جامع  علوم پايه و كارورزي .

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngنفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) المپياد هاي پژوهشي دانشگاه هاي كشور.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngدانشجويان حادثه ديده در بلاياي طبيعي(سيل و زلزله...) كه در يكي از دانشگاه ها مشغول به تحصيل بوده و خود يا خانواده آنها در زلزله خسارت ديده باشند.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngدانشجويان حادثه ديده در  سوانح و تصادفات

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngدانشجويان مبتلا به بيماري هاي خاص و پر هزينه

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبا توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي ضروري كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

                               مقررات دريافت وام ضروري وتحصيلي سه برابر

به دانشجويان ممتاز و نمونه واجد شرايط با رعايت ضوابط تا سه برابر مبلغ پايه ،وام ضروري و تحصيلي پرداخت مي گردد.

دانشجوي نمونه : دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه(طبق آيين‌نامه‌ي انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه‌ها توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه‌ي وزارت(موضوع آيين‌نامه مذكور) انتخاب و هر ساله معرفي مي‌شود.

دانشجوي ممتاز :

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبرگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم كنكور سراسري(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبرگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngدارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي(با معرفي وزارت آموزش و پرورش).

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngدارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين‌المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngرتبه هاي اول تا سوم انفرادي و تيمي المپيادهاي علمي دانشجويان كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبرگزيدگان حايز رتبه‌هاي اول تا سوم نهايــي جشنواره رازي، جشنواره‌هاي خوارزمــي و جوان خوارزمــي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngمالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأييــد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت براساس ضوابط مربوطه.

*      دارندگان مدال المپيادهاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت .

 

                      مقررات دريافت وام ضروري

*      دانشجويان دوره روزانه كه در نتيجه رويداد با مشكل مالي روبرو مي شوندمي توانند  يكسال پس از شروع تحصيل با رعايت ضوابط و يك نوبت در طول تحصيل به شرح ذيل درخواست نمايند.

مقاطع كارداني ،كارشناسي نا پيوسته  

مبلغ 1،562،500ريال

كارشناسي پيوسته ،كارشناسي ارشد ناپيوسته  

مبلغ 3،125،000 ريال

مقطع دكتري عمومي      

مبلغ 6،250،000ريال

دكتري تخصصي   Ph.Dو تخصص(دستياران)

مبلغ6،250،000ريال

 

 

 

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png    دانشجويان دوره روزانه ورودي قبل از سال تحصيلي 91-90 درصورت عدم استفاده مطابق ماده 21و در صورت استفاده از وام ضروري مابه التفاوت سقف وام يا وام هاي در يافتي مي تواند با رعايت فاصله 12 ماه درخواست نمايد.(مانده كمتر از500،000 ريال قابل پرداخت نمي باشد.)

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبا توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي ضروري كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

مقررات دريافت وام ضروري حج

ببه دانشجوياني‌كه عازم سفر مفرده حج و عتبات عاليات مي‌باشند، يك نوبت وام ضروري به ميزان 5،000،000 ريال براي همه مقاطع تحصيلي پرداخت مي‌گردد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngمتقاضيان وام حج و عتبات عاليات در يك مقطع تحصيلي فقط مي‌توانند از يك نوع از تسهيلات فوق بهره مند گردند.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبا توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي ضروري كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

                                                              مقررات وام خريد كالا

به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي وسايل آموزشي وكمك آموزشي شاغلين به تحصيل وام خريد كالا در مقاطع تخصصي و Ph.D p حداكثر به مبلغ 8،000،000 ريال و به دانشجويان دوره روزانه ساير مقاطع حداكثر به مبلغ 4،000،000 ريال به صورت اعتبار خريد از فروشگاه  اينترنتي صندوق پرداخت مي گردد.

وام خريد كالا به صورت اعتبار خريد از فروشگاه اينترنتي صندوق مي باشد و مبلغ وام به صورت نقدي به حساب دانشجو واريز نمي گردد.

دفعات استفاده از وام :

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngمقاطع كارداني ،كارشناسي ناپيوسته مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ،كارشناسي پيوسته ،تخصص و ph.D        1 نوبت

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngمقطع دكتري عمومي               2 نوبت

دريافت وديعه مسكن

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png  دانشجويان متأهل دوره روزانه كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه هاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه رسمي مورد تأييد -داراي كد رهگيري - ارائه نمايند فقط براي يك بار در طول تحصيل مي توانند متقاضي گردند.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png  به دانشجويان مقاطع كارداني ،كارشناسي ،و دكتراي حرفه اي به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 12 بعد از گذشت يك نيمسال از شروع تحصيل  وديعه مسكن پرداخت مي گردد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png  به دستياران تخصصي و Ph.D و كارشناسي ارشد ناپيوسته بلافاصله بعد از شروع تحصيل وديعه مسكن پرداخت مي گردد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png  وديعه مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكترا  در شهر تهران حداكثر 40،000،000 ريال و در شش شهر  (اصفهان، مشهد، تبريز ، شيراز، اهواز، بندرعباس) حداكثر 36،000،000 ريال در ساير شهرها حداكثر 25،000،000 و براي  دانشجويان مقاطع تكميلي ( كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دكتراي تخصصي Ph.D  ودستياران تخصصي )  در شهر تهران حداكثر 75،000،000 ريال و در شش شهر حداكثر 60،000،000 ريال و در ساير شهرها 45،000،000 ريال مي باشد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png   در صورتي كه زوجين دانشجو باشند به يك نفر از آنان وديعه تعلق مي گيرد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png   دانشجوياني كه وديعه مسكن دريافت مي نمايد قبل از فراغت از تحصيل يا پايان مدت اجاره بايد ميزان وديعه دريافتي را به صورت يكجا به حساب شماره 40073523 بانك تجارت شعبه نوآوران كد400 به نام صندوق رفاه دانشجويان واريز نمايند.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png   برگشت وديعه مسكن به صندوق شامل جانبازان فارغ التحصيل و فوت شدگان نيز مي باشد.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبا توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي وديعه مسكن كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

شرايط بيمه سلامت

1. پذيرفته شدگان سال تحصيلي 94-93 در صورتيكه فاقد هرگونه پوشش بيمه سلامت يا درمان هستند، مي توانند با مراجعه به سامانه اينتر نتي سازمان بيمه سلامت  به آدرس (www.bimesalamat.ir) به صورت رايگان ثبت نام نمايند.

2. دانشجوياني كه قبلاً از تسهيلات وام بيمه صندوق رفاه دانشجويان بهره مند گرديده اند نيز مي توانند پس از انقضاي اعتبار دفترچه بيمه با مراجعه به آدرس اينتر نتي سازمان بيمه سلامت، ثبت نام و منبعد به صورت رايگان از مزاياي بيمه پايه بهره مند گردند.

 

                                                      مقررات وام شهريه

دانشجوياني كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي باشند. مي توانند متقاضي استفاده از وام شهريه گردند.

-http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png دانشجويان كارداني، كارشناسي ناپيوسته تا مبلغ 000ر000ر10 ريال در چهار نوبت ،هر نوبت حداكثر مبلغ000ر500ر2 ريال

-http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته تا مبلغ 000ر000ر56 ريال در هشت نوبت هر نوبت، حداكثر مبلغ000ر000ر7 ريال

-http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png دانشجويان دوره كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته تا مبلغ 000ر000ر100ريال در چهار نوبت هر نوبت حداكثر مبلغ 000ر000ر25 ريال

-http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png دانشجويان دوره دكتري تا مبلغ 000ر000ر200 ريال در هشت نوبت، هر نوبت حداكثر 000ر000ر50 ريال    

-http://portal.srd.ir/Refahi/okay.png دانشجويان تخصصي دولتي(آزاد) تا مبلغ 000ر000ر200 ريال در پنج نوبت هر نوبت حداكثر مبلغ 000ر000ر50 ريال

  1.  در خواست دانشجو پس از تأييد امور آموزشي و معاونت دانشجويي رسيدگي مي شود.
  2.  وام مصوب به حساب آموزش دانشگاه بابت شهريه پرداخت مي شود.

http://portal.srd.ir/Refahi/okay.pngبا توجه به مصوبه هيئت امناي صندوق رفاه دانشجويان  به وام هاي شهريه كارمزد (به ميزان 4% تعلق گرفته است و كارمزد به مبلغ بدهي دريافت كنندگان تسهيلات اضافه خواهد شد .

 

1394/07/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal