دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن
br ENGLISH
شرح وظايف مسئول آموزش

شرح وظايف مسئول آموزشتدوين برنامه مدون آموزشي دانشجويان بر اساس سر فصل دروس

تدوين برنامه هر نيمسال تحصيلي و ارائه به آموزش

تقسيم مباحث درسي واحدهاي نظري و عملي و ارجاع به اساتيد مربوطه با همكاري شوراي تحصيلات تكميلي ، آموزشي و مسئول امور باليني

برنامه ريزي كارآموزي بر اساس سر فصل دروس

ارائه پيشنهادات به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و دانشگاه در خصوص تغييرات واحدهاي درسي

جمع آوري پيشنهادات و انتقادات دانشجويان و ارجاع به مسئولين مربوطه در جهت رفع مشكلات

راهنمايي دانشجويان در انتخاب واحد

تدوين برنامه امتحانات پايان ترم

عضويت و شركت در جلسات تحصيلات تكميلي دانشكده

عضويت و شركت در جلسات تحصيلات تكميلي دانشگاه

همكاري در جمع آوري نمرات پايان ترم با اساتيد مربوطه و آموزشي دانشكده

ارزشيابي برنامه كارشناسي ارشد طبق دسترالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري اعضاء كميته تحصيلات دانشكده

1394/07/11
Powered by DorsaPortal