دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
br ENGLISH
برگه حذف اضطراري


 

دانشكده
پرستاري بهشهر


«برگه حذف اضطراري»اينجانب ....................................... دانشجوي
رشته ........................ مقطع ........................... به شماره
دانشجويي ............................. طبق ماده 18 آيين نامه آموزشي مصوبه شوراي
عالي برنامه ريزي 1384 تقاضاي حذف درس تئوري زير مربوط به نيمسال ............ سال
تحصيلي ................... را دارم. ضمنا واحدهاي باقيمانده ام ............ واحد
مي باشد.

گروهشماره درسنام درستعداد واحد


تاريخ و امضاء دانشجو
گواهي مي شود كه نامبرده در كلاس درس مزبور
تاكنون بيش از حد مجاز غيبت نداشته است.


تاريخ و امضاء استاد درس
با توجه به اينكه حذف درس فوق مشكلي براي
تحصيل نامبرده بوجود نمي آورد با حذف آن موافقت مي شود.


تاريخ و امضاء استاد راهنما


گواهي مي شودبراساس درخواست خانم /آقاي ....................................... دانشجوي
رشته ........................ مقطع ........................... به شماره
دانشجويي ............................. خواهشمند است طبق ماده 18 آيين نامه
آموزشي نسبت به حذف درس ذيل مربوط به نيمسال ............ سال تحصيلي
................... كه مغايرتي با مقررات ندارد اقدام نمايند.

گروهشماره درسنام درستعداد واحد

اداره آموزش
دانشكده پرستاري بهشهرتاريخ و امضاء

1394/07/11
Powered by DorsaPortal