دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
br ENGLISH
تقاضاي تغيير رشته
دانلود فرم تقاضاي تغيير رشته

 شماره:.........................


تاريخ:...........................


پيوست:......................
 

«فرم
تقاضاي تغيير رشته»  

اينجانب ....................................
دانشجوي رشته .......................... دانشكده .................................... 

به شماره دانشجويي ......................................
كه تاكنون ............. واحد درس را گذرانده ام. با توجه به دلايل ذيل تقاضاي تغيير رشته به رشته ............................... دانشگاه ..................................
را دارم. 
 

شرح دلايل تغيير رشته و توضيحات
لازم:

  

امضاء دانشجو 


 شماره:.........................


تاريخ:...........................


 

اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي
مازندران 

احتراما عين
درخواست و مدارك لازم نامبرده با توجه به مقررات و مصوبات تغيير رشته(موضوع نامه
شماره 23232-13/10/61) ارسال مي گردد.  

 

رييس دانشكده 

رونوشت: 

-
آموزش

 

1394/07/11
Powered by DorsaPortal